НачалоУченициПравила

Правила / Ученици


СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

 „СТАНИ СТИПЕНДИАНТ НА ЧЕЗ“
учебна 2020/2021 година


Забележка: Правилникът, организацията и провеждането на конкурса могат да бъдат актуализирани въз основа на инструкции от Министерството на образованието и науката.

Състезанието по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ се провежда за ученици от професионално направление „Електротехника и енергетика“. В него могат да участват  професионалните гимназии на лицензионната територия на ЧЕЗ в страната, в които се осъществява обучение по специалностите на професиите Електротехник и Електромонтьор.


ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1. Състезанието по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ е ежегодно и се провежда с цел:
- предоставяне възможност на учениците от професионалните гимназии за демонстриране на придобити знания и практически умения;
- мотивиране на учениците и техните учители за повишаване качеството на образователния процес в училищата;
- поставяне на учениците в конкурентна среда, което да стимулира развитието им в областта на електроенергетиката;
- осигуряване на условия за реализация на знанията и уменията на учениците чрез участието им в състезателни прояви в национален мащаб;
- създаване на условия за творчески контакт между учители и ученици от сродни професионални гимназии.
2. Организацията и провеждането на конкурса се осъществяват в партньорство между Министерство на образованието и науката (МОН) и „ЧЕЗ България“ ЕАД.


УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

1. В състезанието участват ученици от ХІІ клас, дневна форма на обучение, от професионалните гимназии на лицензионната територия на ЧЕЗ в страната, обучаващи се по специалностите на професиите Електротехник и Електромонтьор.

2. Всяка година „ЧЕЗ България“ ЕАД отправя официална покана за участие до професионалните гимназии, в които се изучават посочените специалности и се намират в областите – София град, София област, Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Перник, Кюстендил и Благоевград.


РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1. „ЧЕЗ България“ ЕАД организира и финансира в рамките на утвърден бюджет следните дейности от състезанието:
1.1. Разработване на конкурсните задачи.
1.2. Оценяване на писмените работи от проверителите – членове на изпитната комисия.
1.3. Обезпечаване на работните места за финалния кръг от конкурса.
1.4. Официално връчване на наградите на победителите от националния кръг на състезанието.

2. МОН осигурява следните дейностиот състезанието:
2.1. Осъществяване на комуникация между МОН, регионалните управления на образованието (РУО), професионалните гимназии и „ЧЕЗ България“ ЕАД.
2.2. Съдействие за определяне на място за провеждане на национален кръг от състезанието.
2.3. Участие в церемонията по официалното връчване на наградите на победителите от националния кръг.

3. Награден фонд, осигурен от „ЧЕЗ България“ ЕАД:
3.1. Участниците в класираните отбори на първите три места от националния кръг получават индивидуална стипендия за втория учебен срок на съответната учебна година.
3.2. Класираните участници от шестте отбора в националния кръг получават препоръки за прием в Колеж по енергетика и електроника към Технически университет – София, ТУ – София и МГУ „Св. Иван Рилски“, ВТУ „Тодор Каблешков“.
3.3. Всички участници в националния кръг получават сертификат за участие.

4. Награден фонд, осигурен от МОН:
4.1. Всички участници в националния кръг получават удостоверение за участие.


ЕТАПИ НА КОНКУРСА

Състезанието по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ в професионално направление „Електротехника и енергетика“ се провежда в три кръга: училищен, регионален и национален.

1.Първи кръг – Училищен

Участват всички ученици от XII клас на посочените по-горе професионални гимназии, регистрирали се в сайта на състезанието. Участниците, заели първите две места от всяка гимназия на базата на постигнат индивидуален резултат, сформират отбор, с който професионалната гимназия кандидатства за допускане до регионален кръг на националното състезание.

2.Втори кръг – Регионален

Провежда се в три региона – централен, северен и южен на територията на Западна България. Професионалните гимназии, в които е проведен първият кръг, се групират в трите региона в зависимост от местоположението си. Конкурсните задачи на учениците от класираните на училищно ниво отбори се оценяват и във всеки регион се определят за участие максимум шест отбора с по двама ученици. Ако броят на гимназиите надвишава 18, екипът на състезанието си запазва правото да ги преразпредели равномерно. На базата на отборен резултат, след оценяване на конкурсните задачи от трите региона, се излъчват шест отборa-победители (по два отбора от регион).

3.Трети кръг – Национален

Участват шестте отбора, класирани от регионалния кръг. Провежда се съгласно определен от МОН график.


ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. Организацията и провеждането на състезанието се осъществяват от „ЧЕЗ България“ ЕАД, МОН, РУО, директорите на училища, учители, преподаващи в специалностите по професиите Електротехник и Електромонтьор.

2. Състезанието се обявява всяка година в сайта на МОН. Директорите на професионалните гимназии, чиито ученици ще участват в конкурса, се информират за условията за участие чрез РУО и МОН. Информация относно условията за участие и регламентът на конкурса се публикуват на електронната страница на състезанието в интернет – www.stipendiant.com.

3. Учениците се регистрират в сайта на състезанеито  www.stipendiant.com до края на ноември за съответната година. Всяка обработка на лични данни в дейностите и процесите, описани в настоящия документ, е в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба, регламентираща обработката на лични данни.
Директорът на всяка професионална гимназия, приела да се включи в състезанието, до 30 ноември на съответната година, изпраща до „ЧЕЗ България“ ЕАД потвърждение за участие и прилага списък с учениците, изявили желание и регистрирани в сайта на състезанието.
Ученици, на които са наложени наказания за нарушения на дисциплината и реда в професионалната гимназия, не се допускат до участие в конкурса. Право на участие имат всички останали ученици.

4. При възникване на крайна необходимост (заболяване или други събития) от замяна на един или повече титуляри от съответен отбор, същите се заменят последователно с учениците, класирали се на следващите поредни позиции в училищния кръг. Промяната става с писмено заявление от директорите на съответните професионални гимназии до МОН и „ЧЕЗ България“ ЕАД в срок от 3 дни преди съответния кръг (регионален или национален). В заявлението се посочват причините за промяната и се прилагат документи, доказващи възникналите обстоятелства.

5. За осигуряване на прозрачност и обективност при оценката на знанията и уменията, придобити от участниците в конкурса по време на обучението им по електротехническите специалности, се сформира изпитна комисия и комисии от наблюдатели (квестори).

6. Изпитната комисия разработва конкурсните задачи за всеки кръг от конкурса и оценява представянето на отборите на всеки етап от съревнованието. Съставът на изпитната комисия включва представители на дружества от групата наЧЕЗ в България..

7. Комисиите от наблюдатели (квестори) следят за коректното провеждане на кръговете от конкурса по места. Те се състоят от представители на ЧЕЗ и по възможност на РУО в града, в който се провежда съответният етап от конкурса, и се определят с протокол на изпитната комисия една седмица преди началото на всеки от кръговете.

8. Училищният кръг от конкурса се провежда на дата, определена в съответствие със заповед на Министъра на образованието и науката.
8.1. Конкурсната задача в училищния кръг представлява решаване на тест в уеб базирана система. Тестът включва затворени въпроси, изготвени на базата на учебния материал за ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас на специалностите по професиите Електротехник и Електромонтьор.
8.2. Тестът протича online на адрес, посочен от ЧЕЗ. Времето за решаване на теста е 45 минути.
8.3. Всеки ученик самостоятелно решава конкурсния тест. На базата на индивидуален резултат се извършва класиране. В класацията се включват всички резултати над 46% (включително).
8.4. Оценяването на всяка писмена работа се извършва автоматично в момента на провеждане на теста.
8.5. Участниците, заели първите две места от всяка гимназия на базата на постигнатия индивидуален резултат, сформират отбор, с който училището участва в регионалния кръг.
8.6. В зависимост от резултатите в училищния кръг за учебната година организаторите си запазват правото да правят корекции на правилата за класиране за регионален кръг.
8.7. В срок до 10 работни дни от състезателния ден изпитната комисия изготвя:
- протокол за оценките на явилите се ученици;
- протокол за класираните за регионалния кръг участници и техните резултати.

9. Регионалният кръг на конкурса се провежда на дата, определена в съответствие със заповед на Министъра на образованието и науката.
9.1. Конкурсните задачи са две:
- задача А: теоретичен тест със затворени въпроси;
- задача Б: електротехническа задача.
9.2. Време за изпълнение:
- на задача А – 30 минути;
- на задача Б – 2 астрономически часа.
9.3. Учениците самостоятелно решават задача А и Б.
9.4. Отборната оценка е средно аритметична на индивидуалните оценки на двамата ученици от съответната гимназия.
9.5. Регионалният кръг от състезанието се провежда в три гимназии, предоставили домакинство, като класирането е между училищата в съответния регион – северен, централен и южен на лицензионната територия на ЧЕЗ. Кръгът се провежда с подкрепата на МОН и квестори от ЧЕЗ и по възможност от РУО по места.

10. Националният кръг от конкурса се провежда на дата в съответствие със заповед на Министъра на образованието и науката.
10.1. Училищата предоставят справка за успеха на класираните за националния кръг ученици от обучението им по специалностите за професиите Електротехник и Електромонтьор, за всички завършени срокове (модули) до момента на провеждане на конкурса.
10.2. Конкурсната задача на национално ниво е с практическа насоченост. Тя се провежда в условия, съобразени с техническата безопасност и с материали, осигурени от „ЧЕЗ България“ ЕАД.
10.3. Изпълнението на конкурсната задача е отборно.
10.4. Максималната продължителност на времето за изпълнение на задачата се определя в заданието, изготвено от комисията.


СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


1. Всяка вярно решена задача в училищия (първи) кръг носи по една точка. Общият брой на задачите е 60. Оценяването се извършва автоматично в момента на провеждане на теста. В срок до 10 работни дни от състезателния ден изпитната комисия изготвя протокол на класираните участници с постигнатите от тях индивидуални резултати и времето, за което са решили задачите. Класирането се извършва на база на комбинация от сбор точки и време за решаване на задачите. Обобщен списък с индивидуалните резултати на учениците от всяко училище се изпраща на координатор от съответното училище.

2. Оценяването на конкурсните задачи във втори кръг се извършва по скала от 0 до 60 точки.
2.1. Оценяването на работите по задача А се извършва от двама проверители – членове на изпитната комисия. Крайната оценка на задача А се формира като средноаритметична стойност от оценките на двамата оценяващи.
2.2. Оценяването на задача Б се извършва от двама проверители – членове на изпитната комисия. Крайната оценка на задача Б се формира като средноаритметична стойност от оценките на двамата оценяващи.
2.3. Крайният резултат на отборите от регионалния кръг на конкурса се формира като средноаритметична стойност от оценките за изпълнението на задача А (тежест 30%) и задача Б (тежест 70%). На базата на този резултат се извършва класиране по региони, излъчват се по два отбора от региона, или общо 6 отбора, които продължават в трети кръг на конкурса.
Обобщен списък с индивидуалните резултати на учениците от всяко училище се изпраща на координатор от съответното училище.

3. В трети кръг оценяването на конкурсните работи се извършва на база на критерии, определени от изпитната комисия и в зависимост от сложността и характера на поставената задача. Максималният брой точки е 100.
Всеки член на изпитната комисия оценява изпълнението на практическото задание от екипите и нанася оценките си в съответната карта за оценка. Резултатът от конкурсната задача на всеки отбор се определя на заседание на комисията.
3.1. Крайното класиране на отборите се формира от резултатите, получени на финалния кръг, и от средния успех на учениците, посочен в справка, представена от съответното училище..
3.2. На базата на крайната оценка се извършва класиране на отборите и се определят стипендиантите на ЧЕЗ.