НачалоСоциална стипендияПравила

Правила / Социална стипендия

„СТАНИ СТИПЕНДИАНТ НА ЧЕЗ“ 

ЗА СИРАЦИ И ПОЛУСИРАЦИ 

СЪВМЕСТНО С ФОНДАЦИЯ „СИРАК“ 

РЕГЛАМЕНТ 

2021/2022 

 

„ЧЕЗ България“ ЕАД (по-нататък само „ЧЕЗ България“), съвместно с фондация „Сирак“ (по-нататък „Фондацията“), предоставя стипендии на ученици – сираци и полусираци, обучаващи се в професионални  гимназии в направление „електроенергетика“, разположени на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в Западна България. Отношенията между Фондацията и ЧЕЗ България са оформени в рамков договор в съответствие с действащото законодателство.

 

Цели: 

 • Предоставяне на възможност на ученици – сираци или полусираци, да завършат обучението си по специалност в направление „електроенергетика“ в партньорска професионална гимназия на територията на Западна България.
 • Финансова подкрепа за образованието на ученици – сираци или полусираци.
 • Поставяне на учениците в конкурентна среда с цел стимулиране на развитието им чрез участието им в стажантските програми на ЧЕЗ България.
 • Предоставяне на възможност за професионална реализация на учениците на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в България. 

 

Участници в конкурса: 

В конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за сираци и полусираци могат да участват всички ученици, загубили един или и двамата си родители, които се обучават в професионални гимназии с профил „електроенергетика“ на територията на Западна България. 

Стипендията се предоставя на конкурентен принцип. Тя е в размер на 130 (сто и тридесет) лв. месечно, или 1560 (хиляда петстотин и шестдесет) лв. за 12 месеца, считано от началото на съответната учебна година. Стипендията се изплаща до края на месеца, в който лицето, което я получава, завърши средното си образование. За нуждите на настоящия регламент за „месец на завършване на средното образование“ се счита този, в който приключва вторият учебен срок за съответната учебна година съгласно официалния календар на Министерството на образованието на Република България. Сумите се изплащат ежемесечно през учебната година въз основа на академичния резултат от предходния срок, който не трябва да е по-нисък от много добър 4,50, и представените в рамките на кандидатстването документи. 

 

Условия за кандидатстване: 

За стипендията могат да кандидатстват ученици – сираци или полусираци, редовна форма на обучение, обучаващи се в професионална гимназия на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в Западна България в направление „електроенергетика“. Те трябва да имат общ успех от предходния срок, равен или по-висок, от много добър 4,50. Подборът се извършва чрез оценка по документи от съвместна комисия между представители на фондация „Сирак“ и „ЧЕЗ България“ ЕАД.   

 

Подбор: 

Всеки участник може да провери дали е одобрен за стипендиант на сайта на фондация „Сирак“ https://sirakfond.webnode.com/

 

Документи за кандидатстване: 

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване, чиято бланка може да бъде намерена на сайта на фондация „Сирак“ на адрес https://sirakfond.webnode.com/, както и на сайта www.stipendiant.com.
 2. Декларация във връзка с условията за кандидатстване.
 3. Мотивационно писмо, съдържащо следната информация: 
 • Кратко описание на интересите и извънучебните дейности/проекти;
 • Причини, поради които ученикът кандидатства за стипендия по програмата на ЧЕЗ.
 • Мотивация за обучение и развитие в областта.

      4.     Препоръка от преподавател, включваща:

 • Кратко описание на позицията на препоръчващия, предмет/и, по които е преподавал на кандидата и тяхната продължителност.
 • Причини, поради които го препоръчва. 

 

Документите се  изпращат до 08.10.2021 г. на фондация „Сирак“: 

Лице за контакт:  Маргарита Матева-Йорданова 

Телефон: 0888959706 

Имейл:  fondaciasirak@gmail.com 

 

Оценяване на кандидатите: 

 1. Оценяването се провежда между 11.10.2021 г. и 22.10.2021 г. от комисия, съставена от представители на фондация „Сирак“ и на „ЧЕЗ България“ ЕАД, въз основа на декларираните данни във формуляра за кандидатстване.
 2. Класиране – 25.10.2021 г.
 3. Обявяване на резултатите  29.10.2021 г. 

 

Сключване на договор за стипендия: 

Всяка година комисията определя по един нов стипендиант, преминал успешно подбора. При сключване на договора за стипендия с „ЧЕЗ България“ ЕАД се представят документи за преглед, а именно Уверение от гимназията за общ успех от предходния срок или диплома за основно образование (в оригинал) и копие от Акт за смърт на родител/и (копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ или оригинал). За извършения преглед се съставя констативен протокол, а документите се връщат на лицето. Договорът за стипендия се сключва за целия период на обучението в гимназиален курс. Сумата за съответната учебна година се изплаща ежемесечно, считано от началото на учебната година. Потвърждаването на стипендията се извършва чрез доказване на успеха на ученика, който следва да е по-висок или равен на заложения в договора между ученика и „ЧЕЗ България“ ЕАД. Ученикът получава възможност да участва в стажове и практики, предложени му от компаниите от Групата ЧЕЗ в България по време на обучението си и за период от 2 (две години) след завършване на образованието си. 

 

Допълнителни активности: 

 • Участие в стажантската програма на компаниите от Групата ЧЕЗ в България. Работа с ментор.
 • Възможност за професионална реализация в компаниите от Групата ЧЕЗ в България.