НачалоСтудентиПравила

Правила / студенти

 

КОНКУРС „СТАНИ СТИПЕНДИАНТ НА ЧЕЗ“ ЗА СТУДЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ

 

2018/2019

„ЧЕЗ България“ ЕАД предоставя стипендии на студенти от технически университети, разположени на лицензионната територия на ЧЕЗ в Западна България, в направление „Електроенергетика“.

 

Цели:

 • Предоставяне на възможност на студентите да продължат обучението си по специалността.

 • Поставяне на студентите в конкурентна среда с цел стимулиране на развитието им.

 • Мотивиране за повишаване качеството на образователния процес и нивото на квалификация.

 • Предоставяне на възможност за реализация на студентите на лицензионната територия на ЧЕЗ.

Участници в конкурса:

В конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за студенти могат да участват всички студенти от технически висши учебни заведения на територията на Западна България, които са взели участие в някое от предходните издания на състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за ученици или в стажантската програма на ЧЕЗ – „ЧЕЗ Академия.

 
Ресурсно осигуряване на състезанието:

 • „ЧЕЗ България“ ЕАД финансира в рамките на утвърден бюджет дейностите, свързани с организацията и провеждането на конкурса.

 • Компанията предоставя стипендии на 3 (трима) студенти, класирани на конкурсен принцип. Сумите се изплащат еднократно през учебната година въз основа на академичния резултат от предходния семестър, в който се кандидатства.


Критерии за кандидатстване:

 1. Студенти, редовно обучение, обучаващи се в техническите висши учебни заведения на лицензионната територия на ЧЕЗ в Западна България след първи семестър в направление електроенергетика;

 2. Общ успех от предходния семестър – равен или по-висок от много добър 4,50.

 3. Участие в някое от изданията на  състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ или „ЧЕЗ Академия“, което се доказва със съответните сертификат или служебна бележка.

 4. Мотивация за развитие е областта на електроенергетиката и личностни качества – умения за работа в екип, комуникативност, желание за личностно и професионално развитие.

Етапи на конкурса:

 Подборът се извършва на два етапа:

1. Оценка по документи

2. Събеседване (до него се допускат само спешно преминалите упървия етап).

 Всеки участник може да провери дали е одобрен за стипендиант през сайта www.stipendiant.com в секция „Студенти“.

 Документи за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване, който може да бъде намерен на сайта на програмата „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ (www.stipendiant.com) в секция „Студенти“.

2. Удостоверение от университета  за общ успех от предходния семестър;

3. Мотивационно писмо, съдържащо следната информация:

- Кратко описание на опит/стаж, интереси и извънучебни дейности/проекти;

- Причини, поради които студентът кандидатства за стипендия по програмата на ЧЕЗ;

- Мотивация за обучение и развитие в областта.

4. Препоръка от преподавател от средно или висше училище, включваща:

Кратко описание на позицията на препоръчващия, предмет/и, по които е преподавал на кандидата и тяхната продължителност;

Причини, поради които го препоръчва.

5. Сертификат/служебна бележка за участие в състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ или „ЧЕЗ Академия“;

6. Декларация за съгласие за участие (Приложение №1 към регламента). Подписаната декларация се изпраща на хартиен носител до работния екип на състезанието;

Комплектът от документи трябва да бъде изготвен изцяло на български език.

Документите се  изпращат  на e-mail: stanistipendiant@cez.bg  до 13.05.2019 г.

Всеки кандидат ще получи потвърждение по имейл за получаване на документите до седмица от подаването им.

 
Лице за контакт от страна на „ЧЕЗ България“ ЕАД:

Име:  Ралица Димитрова Янева
Телефон: 0892278066
Имейл:  ralitsa.yaneva@cez.bg

 
Оценяване на кандидатите:

Оценяването се провежда между 14.05.2019 г. и 17.05.2019 г., протичайки в следните етапи: 

 1. Подбор по документи – от 14.05.2019 г. до 15.05.2019 г.

  Всички кандидати ще получат обратна връзка дали преминават във втория етап - събеседване.

 2. Събеседване с кандидата – от 16.05.2019 г. до 17.05.2019 г. Всички кандидати, преминали първия етап, ще получат покана за датата и часа на срещата с комисията по подбор. 

 3. Класиране и обявяване на резултатите – 20.05.2019 г.

 4. Награждаване – 21.05.2019 г.

 

Сключване на договор за стипендия:

„ЧЕЗ България“ ЕАД предоставя стипендии най-много на трима студенти, преминали успешно етапите на оценка.

Договорът за стипендия се сключва за целия период на обучението в квалификационна степен бакалавър. Сумата за съответната учебна година се изплаща еднократно. Потвърждаването на стипендията се извършва чрез доказване на успеха на студента, който следва да е по-голям или равен на заложения в договора между студента и „ЧЕЗ България“ ЕАД. В замяна на получената финансова подкрепа студентът се задължава да участва в стажовете и практиките, предложени му от компаниите от Групата ЧЕЗ в България за период от 2 (две години) след завършване на образованието си.

 
Допълнителни активности: 

 • Ментор от ЧЕЗ по време на целия период на стипендията;

 • Участие в стажантската програма на компаниите от Групата ЧЕЗ в България;

 • Възможност за професионална реализация в компаниите от Групата ЧЕЗ в България;