НачалоСтудентиПравила

Правила / студенти

  

КОНКУРС „СТАНИ СТИПЕНДИАНТ НА ЧЕЗ“

ЗА СТУДЕНТИ 

РЕГЛАМЕНТ

2020 г.

 
„ЧЕЗ България“ ЕАД предоставя стипендии на студенти от технически университети, разположени на лицензионната територия на ЧЕЗ в Западна България, в направление „Електроенергетика“. 
 
Цели: 

1.
Предоставяне на възможност на студентите да продължат обучението си по специалността.
2. Поставяне на студентите в конкурентна среда с цел стимулиране на развитието им.
3. Мотивиране за повишаване качеството на образователния процес и нивото на квалификация.
4. Предоставяне на възможност за реализация на студентите на лицензионната територия на ЧЕЗ.

 

Участници в конкурса:

 В конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за студенти могат да участват всички студенти от технически висши учебни заведения на територията на Западна България, които са взели участие в някое от предходните издания на състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за ученици или в стажантската програма на ЧЕЗ – „ЧЕЗ Академия.

 Ресурсно осигуряване на състезанието:

„ЧЕЗ България“ ЕАД финансира в рамките на утвърден бюджет дейностите, свързани с организацията и провеждането на конкурса.

Компанията предоставя стипендии на  до 3 (трима) студенти, класирани на конкурсен принцип. Сумите се изплащат еднократно през учебната година въз основа на академичния резултат от предходния семестър, в който се кандидатства.

Критерии за кандидатстване:

- Студенти, редовно обучение, в квалификационна степен бакалавър или магистър, обучаващи се в техническите висши учебни заведения на лицензионната територия на ЧЕЗ в Западна България в направление електроенергетика, след първи семестър;

- Общ успех от предходния семестър – равен или по-висок от много добър 4,50.

-  Участие в някое от изданията на  състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, Стажантската програма на ЧЕЗ или „ЧЕЗ Академия“, което се доказва със съответните сертификат или служебна бележка.„

- Мотивация за развитие е областта на електроенергетиката и личностни качества – умения за работа в екип, комуникативност, желание за личностно и професионално развитие.

Етапи на конкурса:

Подборът се извършва на два етапа:

1. Оценка по документи

2. Събеседване (до него се допускат само спешно преминалите първия етап).

Всеки участник може да провери дали е одобрен за стипендиант през сайта www.stipendiant.com в секция „Студенти“.

 
Документи за кандидатстване:

 • 1. Попълнен формуляр за кандидатстване, който може да бъде намерен на сайта на програмата „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ (www.stipendiant.com) в секция „Студенти“.
 • 2. Удостоверение от университета  за общ успех от предходния семестър или снимка от Университетска информационна система – Студент;
 • 3. Мотивационно писмо, съдържащо следната информация:
  • Кратко описание на опит/стаж, интереси и извънучебни дейности/проекти.
  • Причини, поради които студентът кандидатства за стипендия по програмата на ЧЕЗ.
  • Мотивация за обучение и развитие в областта.
 • 4. Сертификат/служебна бележка за участие в състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, Стажантската програма на ЧЕЗ или в „ЧЕЗ Академия“;

Комплектът от документи трябва да бъде изготвен изцяло на български език. 


Документите се  подават в сайта
www.stipendiant.com, секция „Студенти“, подсекция „Кандидатстване“.

 
Лице за контакт от страна на „ЧЕЗ България“ ЕАД:
Име:  Ралица Димитрова Янева
Телефон: 0892278066
Имейл:  ralitsa.yaneva@cez.bg; stanistipendiant@cez.bg


Оценяване на кандидатите

1. Оценяването се провежда между 19.05.2020 г. и 22.05.2020 г., протичайки на два етапа*:

 • Подбор по документи – до 19.05.2020 г.

Всички кандидати ще получат обратна връзка дали преминават във втори етап. Всички кандидати, преминали първия етап, ще получат покана за датата и часа на срещата с комисията по подбор.

 • Събеседване с кандидата – до 22.05.2020 г.

2. Класиране, обявяване на резултатите и награждаване – до 30.05.2020 г.*

*Възможно е графиците да претърпят промени, а събеседването да се проведе онлайн в зависимост от мерките за ограничаване на разпространението на коронавирус в Република България.


Сключване на договор за стипендия:

„ЧЕЗ България“ ЕАД предоставя стипендии най-много на трима студенти, преминали успешно етапите на оценка.

Договорът за стипендия се сключва за целия период на обучението в квалификационна степен бакалавър. Сумата за съответната учебна година се изплаща еднократно. Потвърждаването на стипендията се извършва чрез доказване на успеха на студента, който следва да е по-голям или равен на заложения в договора между студента и „ЧЕЗ България“ ЕАД. В замяна на получената финансова подкрепа студентът се задължава да участва в стажовете и практиките, предложени му от компаниите от Групата ЧЕЗ в България за период от 2 (две години) след завършване на образованието си.

Допълнителни активности:

1. Ментор от ЧЕЗ по време на целия период на стипендията;
2. Участие в стажантската програма на компаниите от Групата ЧЕЗ в България;
3. Възможност за професионална реализация в компаниите от Групата ЧЕЗ в България;