НачалоСтудентиПравила

Правила / студенти

 

КОНКУРС „СТАНИ СТИПЕНДИАНТ НА ЧЕЗ“ 

РЕГЛАМЕНТ ЗА СТУДЕНТИ 

2019 г.

 

 „ЧЕЗ България“ ЕАД предоставя стипендии на студенти от технически университети, разположени на лицензионната територия на ЧЕЗ в Западна България, в направление „Електроенергетика“.

Цели:

- Предоставяне на възможност на студентите да продължат обучението си по специалността.

- Поставяне на студентите в конкурентна среда с цел стимулиране на развитието им.

- Мотивиране за повишаване качеството на образователния процес и нивото на квалификация.

- Предоставяне на възможност за реализация на студентите на лицензионната територия на ЧЕЗ.

 Участници в конкурса:

В конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за студенти могат да участват всички студенти от технически висши учебни заведения на територията на Западна България, които са взели участие в някое от предходните издания на състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за ученици или в стажантската програма на ЧЕЗ – „ЧЕЗ Академия”.

Ресурсно осигуряване на състезанието:

- „ЧЕЗ България“ ЕАД финансира в рамките на утвърден бюджет дейностите, свързани с организацията и провеждането на конкурса.

- Компанията предоставя стипендии на до 3 (трима) студенти, класирани на конкурсен принцип. Сумите се изплащат еднократно през учебната година въз основа на академичния резултат от предходния семестър, в който се кандидатства.

 Критерии за кандидатстване:

- Студенти, редовно обучение, в квалификационна степен бакалавър или магистър, обучаващи се в техническите висши учебни заведения на лицензионната територия на ЧЕЗ в Западна България след първи семестър в направление електроенергетика;

- Общ успех от предходния семестър – равен или по-висок от много добър 4,50.

- Участие в някое от изданията на състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, в Стажантската програма на ЧЕЗ или в „ЧЕЗ Академия“, което се доказва със съответните сертификат или служебна бележка.

- Мотивация за развитие е областта на електроенергетиката и личностни качества – умения за работа в екип, комуникативност, желание за личностно и професионално развитие.

 

Етапи на конкурса:

Подборът се извършва на два етапа:

- Оценка по документи

- Събеседване (до него се допускат само спешно преминалите първия етап).

- Всеки участник може да провери дали е одобрен за стипендиант през сайта www.stipendiant.com в секция „Студенти“.

 

Документи за кандидатстване:

- Попълнен формуляр за кандидатстване, който може да бъде намерен на сайта на програмата „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ (www.stipendiant.com) в секция „Студенти“.

- Удостоверение от университета  за общ успех от предходния семестър;

-  Мотивационно писмо, съдържащо следната информация:Кратко описание на опит/стаж, интереси и извънучебни дейности/проекти

- Причини, поради които студентът кандидатства за стипендия по програмата на ЧЕЗ;

- Мотивация за обучение и развитие в областта

- Сертификат/служебна бележка за участие в състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, Стажантска програма на ЧЕЗ или в „ЧЕЗ Академия“;

Комплектът от документи трябва да бъде изготвен изцяло на български език.

Документите се  изпращат  на e-mail: stanistipendiant@cez.bg  Всеки кандидат ще получи потвърждение по имейл за получаване на документите до седмица от подаването им. 

Лице за контакт от страна на „ЧЕЗ България“ ЕАД:

Име:  Ралица Димитрова Янева

Телефон: 0892278066

Имейл:  ralitsa.yaneva@cez.bg

 

Оценяване на кандидатите

Оценяването се провежда между 03.12.2019 г. и 10.12.2019 г. на два етапа: 

- Подбор по документи – до 03.12.2019 г.

- Всички кандидати ще получат обратна връзка дали преминават във втория етап - събеседване.

- Събеседване с кандидата – до 09.12.2019 г.

- Всички кандидати, преминали първия етап, ще получат покана за датата и часа на срещата с комисията по подбор.

- Класиране и обявяване на резултатите – 10.12.2019 г.

- Награждаване – до 20.12.2019 г.  

 

 Сключване на договор за стипендия:

„ЧЕЗ България“ ЕАД предоставя стипендии най-много на трима студенти, преминали успешно етапите на оценка.

Договорът за стипендия се сключва за целия период на обучението в квалификационна степен бакалавър. Сумата за съответната учебна година се изплаща еднократно. Потвърждаването на стипендията се извършва чрез доказване на успеха на студента, който следва да е по-голям или равен на заложения в договора между студента и „ЧЕЗ България“ ЕАД. В замяна на получената финансова подкрепа студентът се задължава да участва в стажовете и практиките, предложени му от компаниите от Групата ЧЕЗ в България за период от 2 (две години) след завършване на образованието си.

 

Допълнителни активности:

- Ментор от ЧЕЗ по време на целия период на стипендията;

- Участие в стажантската програма на компаниите от Групата ЧЕЗ в България;

- Възможност за професионална реализация в компаниите от Групата ЧЕЗ в България;