НачалоСтудентиПравила

Правила / Студенти

  

КОНКУРС „СТАНИ СТИПЕНДИАНТ НА ЧЕЗ“

ЗА СТУДЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ

2021 г.

 

„ЧЕЗ България“ ЕАД предоставя стипендии на студенти от технически университети, разположени на лицензионната територия на ЧЕЗ в Западна България, в направление „Електроенергетика“.

 

Цели:

 • Предоставяне на възможност на студентите да продължат обучението си по специалността.
 • Поставяне на студентите в конкурентна среда с цел стимулиране на развитието им.
 • Мотивиране за повишаване качеството на образователния процес и нивото на квалификация.
 • Предоставяне на възможност за реализация на студентите на лицензионната територия на ЧЕЗ.

 

Участие в конкурса:

В конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за студенти могат да участват всички студенти от технически висши учебни заведения на територията на Западна България, които са взели участие в някое от предходните издания на състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, стажантската програма на ЧЕЗ, „ЧЕЗ Академия“ и нямат действащ в момента постоянен трудов договор с някоя от компаниите на ЧЕЗ в България.

 

Ресурсно осигуряване на състезанието:

 • „ЧЕЗ България“ ЕАД финансира в рамките на утвърден бюджет дейностите, свързани с организацията и провеждането на конкурса.
 • Компанията предоставя еднократна стипендия на до 3 (трима) студенти, класирани на конкурсен принцип.

 

Критерии за кандидатстване:

 1. Студенти, редовно обучение, в квалификационна степен бакалавър или магистър, обучаващи се в техническите висши учебни заведения на лицензионната територия на ЧЕЗ в Западна България в направление електроенергетика, след завършен първи семестър;
 2. Общ успех от предходния семестър – равен или по-висок от много добър 4,50.
 3. Участие в някое от изданията на  състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, Стажантската програма на ЧЕЗ или „ЧЕЗ Академия“, което се доказва със съответните сертификат или служебна бележка.
 4. Мотивация за развитие в областта на електроенергетиката и личностни качества – умения за работа в екип, комуникативност, желание за личностно и професионално развитие.

 

Етапи на конкурса:

Подборът се извършва на два етапа:

 1. Оценка по документи
 2. Събеседване (до него се допускат само успешно преминалите първия етап).

Всеки участник може да провери дали е одобрен за стипендиант през сайта www.stipendiant.com в секция „Студенти“.

 

Документи за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване, който може да бъде намерен на сайта на програмата „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ (www.stipendiant.com) в секция „Студенти“.

2. Удостоверение от университета  за общ успех от предходния семестър или извлечение от валидна университетска информационна система.

3. Мотивационно писмо, съдържащо следната информация:

   • Кратко описание на опит/стаж, интереси и извънучебни дейности/проекти.
   • Причини, поради които студентът кандидатства за стипендия по програмата на ЧЕЗ.
   • Мотивация за обучение и развитие в областта.

4. Сертификат/служебна бележка за участие в състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, Стажантската програма на ЧЕЗ или в „ЧЕЗ Академия“. 

Комплектът от документи трябва да бъде изготвен изцяло на български език. 

Документите се  подават в сайта www.stipendiant.com, секция „Студенти“, подсекция „Кандидатстване“. Всеки кандидат ще получи потвърждение по имейл при успешно подаване на документите.  

Лице за контакт от страна на „ЧЕЗ България“ ЕАД:

Име:  Ралица Димитрова Янева

Телефон: 0892278066

Имейл:  ralitsa.yaneva@cez.bg; stanistipendiant@cez.bg

 

Оценяване на кандидатите

Оценяването се провежда между 13.05.2021 г. и 20.05.2021 г., протичайки на два етапа*:

1. Подбор по документи – до 13.05.2021 г.

Всички кандидати ще получат обратна връзка дали преминават във втория етап – събеседване.

2. Събеседване с кандидата – до 20.05.2021 г.

Всички кандидати, преминали първия етап, ще получат покана за датата и часа на срещата с комисията по подбор.

3. Класиране и обявяване на резултатите – 25.05.2021 г.

4. Награждаване – до 31.05.2021 г.

*Възможно е графиците да претърпят промени, а събеседването да се проведе онлайн в зависимост от мерките за ограничаване на разпространението на коронавирус в Република България.

Сключване на договор за стипендия:

„ЧЕЗ България“ ЕАД предоставя стипендии на до трима студенти, преминали успешно етапите на оценка.

Договорът за стипендия се сключва за целия период на обучението в квалификационна степен бакалавър. Сумата за съответната учебна година се изплаща еднократно. Потвърждаването на стипендията се извършва чрез доказване на успеха на студента, който следва да е по-голям или равен на заложения в договора между студента и „ЧЕЗ България“ ЕАД. В замяна на получената финансова подкрепа студентът се задължава да участва в стажовете и практиките, предложени му от компаниите от Групата ЧЕЗ в България за период от 2 (две години) след завършване на образованието си.

 

Допълнителни активности:

 • Ментор от ЧЕЗ по време на целия период на стипендията.
 • Участие в стажантската програма на компаниите от Групата ЧЕЗ в България.
 • Възможност за професионална реализация в компаниите от Групата ЧЕЗ в България.