НачалоАнализирай с енергияПравила

Правила / Анализирай с енергия

 

 

КОНКУРС „АНАЛИЗИРАЙ С ЕНЕРГИЯ“ НА ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД

ЗА СТУДЕНТИ

 

РЕГЛАМЕНТ

2021 г.

 

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД предоставя практика за студенти от Стопанския факултет на СУ „Свети Климент Охридски“.

 

Цели:

§  Поставяне на студентите в конкурентна среда с цел стимулиране на развитието им чрез решаване на конкретни бизнес казуси.

§  Подпомагане и предпоставка за повишаване качеството на образователния процес и нивото на квалификация.

§  Предоставяне на възможност за реализация на студентите в „ЧЕЗ Трейд България“.

 

Участници в конкурса:

В конкурса „Анализирай с енергия““ на „ЧЕЗ Трейд България“ могат да участват студенти от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, обучаващи се във втори, трети и четвърти курс в следните специалности: „Икономика и финанси“, „Стопанско управление“ и „Счетоводството, финанси и дигитални приложения“, както и по магистърските програми на факултета.

 

Ресурсно осигуряване на конкурса:

§  „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД финансира в рамките на утвърден бюджет дейностите, свързани с организацията и провеждането на конкурса.

§  Компанията предоставя платена практика на 1 (един) студент, класиран на конкурсен принцип след успешно решаване на предоставени бизнес казуси и събеседване. Брутното възнаграждение за всеки един от месеците се равнява на 650 лв.

 

Критерии за кандидатстване:

1.      Студенти, редовно обучение или задочно обучение.

2.      Общ успех от предходния семестър – равен или по-висок от много добър 4,50.

3.      Мотивация за развитие в областта на електроенергетиката и личностни качества – умения за работа в екип, комуникативност, желание за личностно и професионално развитие.

 

Етапи на конкурса:

Състезанието се извършва на 3 етапа:

1.      Предварителна регистрация от 10.05.2021 г. до 20.05.2021 г.

2.      Решаване на задачи от 21.05.2021 г. до 18.06.2021 г.

3.    Проверка на решенията на задачите от комисията по подбор 18.06.2021 г. до 23.06.2021 г.

4.      Събеседване от 24-.25.06.2021 г.

Всички кандидати, които успешно са решили поставените задачи, ще получат покана за датата и часа на срещата с комисията по подбор.

5.      Класиране и обявяване на победител до 28.06.2021 г.

6.      Сключване на договор за практика

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД предоставя платена тримесечна практика през лятото или в удобно за него време на един студент, преминал успешно етапите на оценка.

 

*Възможно е посочените графици да претърпят промени, а събеседването да се проведе онлайн в зависимост от мерките за ограничаване на разпространението на коронавирус в Република България.

 

Документи за кандидатстване:

1.   Попълнен формуляр за кандидатстване през сайта www.stipendiant.com в секция „Студенти“.

2.      Мотивационно писмо.

3.     Удостоверение от университета  за общ успех от предходния семестър или снимка от Университетска информационна система.

Комплектът от документи трябва да бъде изготвен изцяло на български език.

 

Документите се  подават в сайта www.stipendiant.com, секция „“Анализирай с енергия“, подсекция „Кандидатстване“. Всеки кандидат ще получи потвърждение при успешно подаване на документите.

 

Решението на задачите трябва да бъде в текстови файл в Word или в Pdf, в който да бъдат вмъкнати фигурите. Задачите, поставени в Excel, трябва да бъдат решени в Excel.  Решенията на отделните казуси трябва да бъдат подредени в отделни страници, като заглавието на страницата съдържа казуса, за който се отнася.

 

Лице за контакт от страна на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД:

Име:  Десислава Алексиева - Стоичкова

Телефон: 0892 270 455

Имейл:  desislava.stoichkova@cez-trade.bg