НачалоУченициКандидатстване

Кандидатстване / Ученици

Моля, въведете личните си данни:

Запознат съм с регламента на състезанието и приемам неговите условия:*
Декларирам, че имам навършени 16 години:*

Политика за личните данни:

Декларирам, че предоставям свободното си, информирано и недвусмислено съгласие „ЧЕЗ България“ ЕАД, наричано по-долу за краткост „ЧЕЗ България“, като администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва лични данни, свързани с физическата ми и социална идентичност. Предоставените на „ЧЕЗ България“ данни ще бъдат съхранявани в електронен вид в продължение на 12 месеца от попълването на настоящата форма при компанията, която поддържа интернет страницата на стипендиантската програма на „ЧЕЗ България“, и на хартиен носител при дирекция „Човешки ресурси“ на „ЧЕЗ България“ за период, определен във всяка посочена по-долу цел за обработката им:

За участие, съобразно регламента, в състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ Вашите лични данни ще се съхраняват за период от 2 (две) години, считано от датата на настоящата декларация.
За издаване на препоръка пред Колеж по енергетика и електроника към Технически Университет – гр. София, Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“, Електротехнически факултет към Техническия университет – гр. София и Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр. София Вашите лични данни ще се съхраняват за период от 2 (две) години, считано от датата на настоящата декларация.
За получаване на покани за участие в стажантските програми на „ЧЕЗ България“ и дружествата от Групата ЧЕЗ в България Вашите лични данни ще се съхраняват за период от 2 (две) години, считано от датата на настоящата декларация.
За получаване на покани за участие в процедури по подбор на кандидати за свободни позиции (работни места) в „ЧЕЗ България“ и дружествата от групата на ЧЕЗ в България Вашите лични данни ще се съхраняват за период от 2 (две) години, считано от датата на настоящата декларация.
Посочените детайли за комуникация могат да бъдат променени чрез изпращане на писмено заявление от посочения по-горе имейл адрес до „ЧЕЗ България“ на имейл адрес: Маргарита Насева (margarita.naseva@cez.bg); Ралица Янева (ralitsa.yaneva@cez.bg)
Известно ми е, че имам право да променя или оттегля съгласието си по всяко време чрез изпращане писмено заявление от посочения по-горе имейл адрес до „ЧЕЗ България“ на имейл адрес: Маргарита Насева (margarita.naseva@cez.bg); Ралица Янева (ralitsa.yaneva@cez.bg)
Вие се регистрирахте успешно! Вашият персонален код ще бъде изпратен на e-mail-а Ви!
Може да проверите дали сте одобрен за стипендия на страница Резултати след 09 декември 2021 г.